ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
|

แผนการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพแบ่งแผนการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 2 หลักสูตรย่อย ได้แก่ หลักสูตรวิชาการ Visual Impairment (VI Program) และหลักสูตรวิชาการ Independent Living (IL Program)

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รวมถึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 สมรรถนะ คือ

 • สมรรถนะการจัดการตนเอง
 • สมรรถนะการคิดขั้นสูง
 • สมรรถนะการสื่อสาร
 • สมรรถนะการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
 • สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน

ส่วนในระดับอนุบาลมีการจัดการเรียนการสอน 6 ทักษะ คือ

 • ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
 • ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
 • ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
 • ทักษะภาษา การรู้หนังสือ
 • ทักษะการคิด
 • ทักษะทางสังคมและอารมณ์

นอกจากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถทางด้านภาษา ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ทักษะการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ตลอดจนให้ความสำคัญในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ และพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนเติบโตขึ้นไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

รูปภาพโลโก้มูลนิธิ