ปรับขนาดตัวอักษร

ปรับขนาดตัวอักษร

AA

ปรับสี

แสดงแบบตาราง

ปิด
เปิด
ปรับขนาดตัวอักษร
โลโก้ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN

ผลิตภัณฑ์และบริการติดต่อมูลนิธิฯ
|

ขอบเขตการปฏิบัติงานอาสาสมัคร

 • งานสอนการบ้านนักเรียนเรียนรวม เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ ฯลฯ
 • พิมพ์หนังสือและสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนเรียนรวมค้นคว้าทำรายงานหรือแปลงเป็นหนังสืออักษรเบรลล์
 • พิมพ์หนังสือเรียน หรือ เอกสารประกอบการเรียนตามที่นักเรียนเรียนรวมต้องการ
 • งานสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส)
 • งานบันทึกเสียง
 • การทำกระดาษหน้าที่สาม เพื่อให้นักเรียนพิการทางการเห็นใช้เขียนอักษรเบรลล์

ประเภทของอาสาสมัคร

 • อาสาสมัครที่ไม่ต้องการหนังสือรับรอง
 • อาสาสมัครที่ต้องการหนังสือรับรอง
 • อาสาสมัครที่ทำงานบริการสังคม

คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็นอาสาสมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ
 • สำหรับอาสาสมัครที่สอนการบ้านและติววิชาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนเรียนรวมต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบในการเป็นอาสาสมัคร
 • สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่และคุณครูประจำเวรมอบหมายได้

ช่วงเวลาทำกิจกรรมสำหรับงานอาสาสมัคร

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16:00 น. – 19:00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:30 น. – 16:30 น.
 • เวลาทำการของฝ่ายอาสาสมัครวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08:30 น. – 18:00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08:00 น. – 16:00 น.
 • หมายเหตุ: หากท่านมีความประสงค์ที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครขอแนะนำให้ติดต่อสอบถามวันและช่วงเวลาที่สามารถเข้ามาได้กับทางเจ้าหน้าที่งานอาสาสมัครก่อนเพื่อความสะดวกในการเข้าทำกิจกรรมอาสาสมัคร

ข้อควรปฏิบัติสำหรับอาสาสมัคร

 • กรณีเป็นนักเรียน - นักศึกษา ที่ต้องการเก็บชั่วโมงกิจกรรม ให้ทำจดหมายตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่มูลนิธิฯ กำหนดและส่งเข้าอีเมล [email protected] โดยส่งจดหมายล่วงหน้า 7 วันทำการ
 • ติดบัตรอาสาสมัครทุกครั้งที่เข้ามาปฏิบัติงานอาสาสมัคร
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อยทุกครั้งที่มาปฏิบัติงานอาสาสมัคร
 • ลงเวลาทำงานทุกครั้งในสมุดลงเวลาที่ห้องอาสาสมัคร
 • ในกรณีที่อาสาสมัครต้องการหนังสือรับรองการทำอาสาสมัคร กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าและให้มาติดต่อรับหนังสือรับรองหลังจากปฏิบัติงานอาสาสมัครเรียบร้อยแล้ว 10 วันทำการ

เอกสารที่ใช้ประกอบ

 • หนังสือขออนุญาตทำกิจกรรมของสถาบันฯ
  * ถ้าเป็นกลุ่มให้ใช้ฉบับเดียว
  ** หากต้องการหนังสือรับรองการทำกิจกรรมอาสาสมัคร ต้องทำกิจกรรมอาสาสมัคร 10 ชั่วโมงขึ้นไป
 • หากต้องการหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ให้ทำหนังสือขออนุญาตทำกิจกรรมอาสาสมัครเป็น ภาษาอังกฤษ
 • ถ้าเอกสารตามข้อ 1. ถึง 3. ไม่ครบหรือไม่มีความชัดเจน งานอาสาสมัครขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกการเข้าขอทำงานอาสาสมัครในครั้งนั้นๆ
 • สำหรับอาสาสมัครที่ต้องการหนังสือรับรอง ให้ทำหนังสือเรียนถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
 • สำหรับอาสาสมัครที่ทำงานบริการสังคม ให้ทำหนังสือเรียนถึงประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

การลงทะเบียน

ช่องทางการลงทะเบียน

 • ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนขอเข้าเป็นอาสาสมัครได้ที่ อีเมล [email protected]
 • ตัวอย่างหนังสือขอเข้าทำกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครที่เก็บชั่วโมง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุญาตทำกิจกรรม.pdf
 • ช่องทางการติดต่อ

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าเป็นอาสาสมัครได้โดยตรงที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
รูปภาพโลโก้มูลนิธิ